Четверг , Ноябрь 21 2019

Raportul de activitate al Primarului or.Codru, Vladimir Munteanu, pentru o jumătate de mandat

DAREA DE SEAMĂ

a activităţii Primarului or. Codru, Vladimir Munteanu

pentru perioada de la 11 iulie 2011 până în prezent

Prin prezenta dare de seamă, vreau să fac cunoscute rezultatele activităţii mele în calitate de Primar al oraşul Codru.

În campania electorală, 19 iunie 2011, am venit cu un program de activitate cu care am fost susţinut şi votat de către Dvs. Devenind Primar am început implimentarea în viaţă a programului electoral şi Vă aduc sincere mulţumiri pentru încrederea acordată.

Pentru început, Vă aduc la cunoştinţă unele date generale despre oraşul nostru:  Oraşul Codru are o populaţie conform ultimului recensământ din 2004 de 15 000 locuitori, care este în permanentă creştere, la momentul actual ajunând la aproximativ 22 000 de locuitori. Oraşului este situate pe o suprafaţă de 2945 ha, cu un relief deluros şi peisagistic.

În oraşul Codru funcţionează instituţii publice de tip :

 • Educaţional

—  Grădiniţa – creşă nr.194 — desemnată ca fiind una din cele mai bune din Republica Moldova;

—  şcoala primara nr. 88 – cu 4 clase primare şi cu 2 grupe de grădiniţă;

—  gimnaziul nr. 42;

— liceul teoretic privat “Literarum”;

— şcoala nr: 81 — cu profil specializat pentru copii cu dizabilităţi;

— biblioteca publică nr. 33.

 • Medicinal de nivel Republican

—       Spitalul de Psihiatrie, Dispensarul de Dermatovenerologie şi Dispensarul de Narcologie.

 • Ştiinţific de nivel Republican

—   Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico-Practic Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Administraţia Publică Locală a or.Codru, încearcă cu forţele proprii de a ameliora situaţia negativă moştenită de la precedenta conducere, reparînd străzi, construind apeducte şi canalizări, contribuind la modernizarea sistemului de iluminat stradal public ş.a. Toate acestea se execută din surse financiare proprii, în colaborare cu Consiliul Municipal şi Primăria Municipală şi cu contribuţia nemijlocită a locuitorilor.

În primii doi ani de activitate au fost convocate 21 şedinţe ale Consiliului local Codru, la care au fost emise 446 decizii şi 324 dispoziţii.

În perioada dată au fost la audienţă 745 de cetăţeni. Cele mai frecvente întrebări adresate de către dînşii au tematică funciară, urbanistică, ajutoare financiare, loturi de teren pentru construcţii individuale, ş.a.

Au fost eliberate 234 de certificate de urbanism, 174 – de autorizaţii de construire şi au fost recepţionate 208 de case şi anexe gospodăreşti. În total — 616 acte cu caracter arhitectural-urbanistic.

Referitor la actele de stare civilă au fost perfectate, de către persoana responsabilă 35 de certificate de naştere, 32 acte de căsătorie şi 161 acte de deces. În total începînd cu anul 2012 pînă-n prezent au fost eliberate 220 de acte de stare civilă.

În or. Codru îşi desfăşoară activitatea 103 agenţi economici cărora le-au fost eliberate 118 autorizaţii de amplasare şi funcţionare.

Bugetul Primăriei oraşului Codru pentru anul 2011 a fost aprobat în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr.11/1 din 14.12.2010. La partea de venituri pe toate componentele bugetul a fost aprobat  în sumă de 8300,0 mii lei, inclusiv mijloace speciale  355,0 mii lei, aprobat  iniţial  la cheltuieli în sumă de 8400,0 mii lei (inclusiv mijloace speciale 355,0 mii lei) cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor în  suma de 100,0 mii lei (mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale).

Soldul disponibil de mijloace bugetare  la situaţia din 01.01.2011 a constituit suma de  4 517,7 mii lei. Partea de venituri pe toate componentele bugetului Primăriei or. Codru  pe anul 2011 a fost executat în sumă de 10 552.3 mii lei, la nivel de 121 la sută, asigurînd prevederile planului pe perioada de gestiune în sumă de 8719,1 mii lei, inclusiv  transferuri  419.1 mii lei  şi  mijloace  speciale  357.0 mii lei.

La compartimentul cheltuieli totale, suma anuală aprobată în buget a fost de  8400,0 mii lei, precizată de  13211,3 mii lei. Partea de cheltuieli a bugetului s-a executat în dependenţă de executarea veniturilor pe perioada de referinţă şi soldurile mijloacelor disponibile. Cheltuielile  pe toate componentele au fost executate  în sumă de 10 585,3  mii lei, inclusiv pe diferite compartimente dintre care retribuţia muncii cu acoperirea cheltuielilor de asigurare medicală şi socială, energia electrică, gaz, apă şi canalizare, rechizite de birou, alimentaţia şcolilor şi grădiniţei, servicii de telecomunicaţii, poştă şi transport, reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor inclusiv şi reparaţia tehnicii de calcul şi altele.

Bugetul Primăriei oraşului Codru pentru anul 2012 a fost aprobat în conformitate cu prevederile deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr.6/2 din 09.12.2011. La partea de venituri pe toate componentele bugetul a fost aprobat  în sumă de 10 448,0 mii lei, inclusiv mijloace speciale  369,0 mii lei. Aprobat  iniţial  la cheltuieli în sumă de 10 548,0 mii lei (inclusiv mijloace speciale 369,0 mii lei) cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor în  suma de 100,0 mii lei.

Soldul la situaţia din 01.01.2012 a constituit suma de 5 867,1 mii lei, inclusiv 340,1mii lei mijloace speciale.

Veniturile curente pe mijloace bugetare au fost executate în  suma de            14 323,4 mii lei,  procentul îndeplinirii fiind de 137,1 %  sau venituri acumulate supraplan, cu 3 875,4 mii lei mai mult decît suma anuală precizată în buget de 10448,0 mii lei.

Suma anuală aprobată în buget a fost de 10548,0 mii lei , precizată de  16 860,8 mii lei. Partea de cheltuieli a bugetului s-a executat în dependenţă de executarea veniturilor pe perioada de referinţă şi soldurile mijloacelor disponibile. Cheltuielile  pe toate componentele au fost executate  în sumă de 13 191,0  mii lei, inclusiv pe aceleaşi compartimente menţionate mai sus.

                                 Serviciul de asistenţă socială

 

Pensionarii, persoanele bolnave şi familiile aflate în dificultate au beneficiat de ajutor material, prin intermediul Primăriei or. Codru, şi anume:

 • În perioada: iulie 2011- iunie 2012  au fost susţinute material – 254 persoane, fiindu-le acordate în total – 146 mii lei:
 • Iar  din iulie 2012 — iulie 2013 —  185 de persoane au beneficiat de ajutor material, repartizîndu-se în total : 88,7 mii lei.             
 •  În total, pe doi ani de zile  Primăria or. Codru a repartizat ajutor material, în sumă de 234,7 mii lei.

A  fost  menţionat meritul veteranilor şi  văduvelor războiului din anii 1941-1945,  astfel:

 • În anul  2012, Primăria a repartizat  19,1 mii lei pentru 31 de persoane;

În anul  2013-   16,5 mii lei, pentru 27 de persoane,

 • În total: 35,6 mii lei

Participanţii la războiul din primăvara-vara anului 1992, pentru merit şi vitejie au fost remuneraţi material  din bugetul Primăriei în sumă de 18,5 mii  lei pentru 37 persoane.

S-a acordat ajutor financiar familiilor ce au suportat consecinţele incendiilor care au avut loc în locuinţele lor, astfel:

Str. Schinoasa Deal, 30-  locatarii de pe această adresa  au beneficiat de  40 mii lei;

Str. Sihastrului 53A -5 mii lei;

Str. Costiujeni, 3/1, ap. 14 —  70 mii lei;

    În total:   115 mii lei au fost acordate pentru lichidarea consecinţelor incendiilor.

S-a acordat  ajutor financiar  în sumă de 10 mii lei pentru instalarea sistemei de gaz pe adresa : str. Costiujeni 7/16, ap. 1.

Au fost acordate ajutoare, sub formă de compensaţii pentru încălzirea locuinţelor păturilor social-vulnerabile pentru achitarea consumului de:

 • Gaze naturale — în perioada rece  a anului 2011-2012, au beneficiat de această compensaţie 176 de familii, fiindu-le acordate în total — 218 mii lei ; în perioada rece a anului 2012-2013, 164 de familii,  fiindu-le acordate suma totală de 369 mii lei.

Suma totală pe doi ani de zile pentru compensaţia consumului de gaze naturale a constituit 587mii lei.

 • Lemne şi cărbune- pentru perioada rece a anului 2011-2012, au beneficiat 133 familii social-vulnerabile în sumă de 164  mii lei, iar pentru anul 2012-2013 au beneficiat 119 familii în sumă de  267,8 mii lei.

Suma totală pe doi ani de zile a constituit 431,8 mii lei

 • Energie termică – de această compensaţie, au beneficiat, în anul 2011-2012:  53 de familii în sumă de 65 mii lei, pe cînd în anul 2012-2013, au beneficiat  234 de familii social vulnerabile, în sumă de 526 mii lei.

Suma totală pe doi ani de zile pentru compensaţia energiei termice  a constituit 591,5 mii lei.

A   fost repartizat lemn de foc în cantitate de 40 m3 la 20 familii aflate în dificultate.

În anul 2012 fiind completate cadrele Primăriei or. Codru cu personal, şi anume Asistenţa Socială, a fost posibil de manifestat o atenţie mai detaliată problemelor sociale depistate în familiile social defavorizate din or. Codru. În urma activităţii asistenţilor sociali sub conducerea MEA, în calitate de Primar al or. Codru, a fost posibilă susţinerea socială şi financiară a populaţiei, şi anume au fost acordate:

1)    Ajutor social- familiilor social vulnerabile, sumele variind în dependenţă de situaţia materială a familiei;

2)    Ajutor umanitar  în formă de înbrăcăminte- au beneficiat de astfel de ajutor 182 de familii;

3. Ajutor material prin intermediul Fondului Republican – Familiile în componenţa cărora se află persoane grav bolnave.

 În primul an de conducere,  au beneficiat de acest ajutor 20 persoane, în sumă totală de 32 mii lei ;

În anul doi —39 persoane, în sumă totală de 91 mii lei.

Suma totală pe doi ani de zile fiind de 123 mii lei.

      4. Ajutor material prin intermediul  Fondului Municipalau beneficiat de ajutor material  necesar pentru procurarea medicamentelor persoanele în etate şi bolnave:

În   perioada iulie 2011 –iunie 2012 au beneficiat de acest ajutor 87 de persoane , în sumă totală de  30,5 mii lei.

În  perioada iulie 2012 – iulie 2013 , numărul de persoane beneficiare s-a ridicat, astfel   — 167 persoane au beneficiat de ajutor material, în sumă de  58,5 mii lei.

În total s-a acordat 89  mii lei, ajutor material locuitorilor din or. Codru, ce se află în situaţie financiară precară.

În urma colaborării Primăriei or. Codru cu DAS Centru (Direcţiei de asistenţă socială), locuitorii or. Codru au beneficiat de serviciul de alimentaţie gratuită, şi anume, în anul:

 • 2011-2012: 97 de persoane;
 • 2012-2013: 50 de persoane, s-au alimentat gratuit la Centrele specializate din municipiu.

În procesul de lucru au fost depistate persoane cu disabilităţi accentuate şi severe, care au beneficiat de:

 • Azil -2 persoane;
 • Mecanisme locomotorii (cărucior) 1 persoană;
 • Cîrje sub coate – 5 persoane;
 • Aparate auditive – 6 persoane.

Fiind în continuă căutare de resurse, ce ar contribui la ameliorarea situaţiei financiare precare, din unele familiile din localitate, pe parcursul a 2 ani de activitate, au fost distribuite 240 pachete cu produse alimentare în familii social vulnerabile.

N-au fost uitaţi şi copiii, astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă, au fost repartizate, 460  de cadouri  destinate micilor locatari ai oraşului.

Totodată, copiii din familiile social vulnerabile au beneficiat de foi de odihnă în perioada estivală:

— În vara anului 2012, au fost acordate 35 de foi la tabără şi 9 foi de odihnă la Sergheevca;

— Iar pentru anul, 2013, au fost repatizate, 25 foi la tabără şi 14 foi de odihnă la mare, în Sergheevca;

În procesul de lucru, au fost depistate familii social vulnerabile, astfel optîndu-se pentru susţinerea acestor familii, prin intermediul Ministerului Educaţiei, au fost repartizate a cîte 600 lei – ajutor material pentru şcolarizare la 90 de copii din familii nevoiaşe.

Acţionînd în interesul superior al copiilor din or. Codru, au fost susţinute familii aflate la evidenţa Primăriei. În urma conlucrării cu organizaţiile pentru prevenirea instituţionalizării precum: LUMOS şi CCF, 6 familii din localitate s-au bucurat de mobilă nouă, hăinuţe şi produse igienice şi alimentare precum şi reparaţia locuinţei/acoperişului.

În anul 2012, în cadrul Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului, au fost reconfirmaţi la studii gratuite în Instituţiile de tip internat din municipiu: 6 copii din familii social vulnerabile, fiindu-le acordată posibilitatea de a obţine studii şi de a avea condiţii corespunzătoare pentru un trai decent. Ulterior, în urma unei activităţi ample, 3 copii au fost reintegraţi în familiile biologice, unde au fost excluşi factorii ce au determinat părinţii să-şi dea copii la internate.

În cei doi ani de activitate Primăria or. Codru a reuşit să realizeze următoarele tipuri de lucrări:

1. Lucrări de demolare din str. Costiujeni, 3/12 – 98 965,0 mii lei;

2. Construcţia Stadionului din str. Schinoasa Deal, 7- 238 607,0 mii lei;

3. Construcţia Stadionului din str. Costiujeni, 3 – 308 838,0 mii  lei;

4. Iluminatul stradal de pe străzile: Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe, Sf. Vasile, Martini Brîncoveni, Schinoasa Deal, Soarelui, Valea Apelor, Grenoble 128-130, Costiujeni, cu o lungime de 12274 m care au costat- 1 249 646,0 mii lei;

În prezent sunt demarate lucrări de iluminare pe străzile Busuiocului, Bujorilor, Livădarilor, cu o lungime de 4215 m, costul fiind de – 195 622,0 mii lei;

5. Reparaţia edificiului Primăriei or. Codru, în care au fost incluse lucrările de reparaţie a birourilor, reconstrucţia acoperişului şi pavare cu un cost total de –

1 428 710,0  mii lei;

6. În parcul „Scuarul Codru” au fost executate lucrări de pavare, de montare a sistemului de iluminat, instalate urne şi bănci care au costat  – 439 952,0 mii lei;

7. În cadrul Gimnaziului nr.42 au fost efectuate lucrări de reparaţie în sumă de 111 376,0 mii lei;

8. În incinta şcolii nr. 88 au fost efectuate lucrări de reparaţie a clădirii, a sistemei de canalizare – 177 643,0 mii lei;

9. Grădiniţa nr. 194 a avut parte de reparaţie a depozitelor, a canalizării, a acoperişului, renovarea  pavilioanelor în sumă totală de 527 593,0 mii lei;

10. La capitolul drumuri s-au cheltuit 2 450,0 mii lei pentru construcţia străzilor: Jubiliară, Juravel, Prepeliţei, Sf. Maria, Costiujeni. Încep lucrări de construcţie a str. Prepeliţei în sumă de 1 150,0 mii  lei.

11. Au demarat lucrările la  construcţia canalizării din str. Sihastrului şi Schinoasa Deal în sumă de 10 630,0 mii lei.

12. Pentru construcţia reţelei electrice subterane din str. Costiujeni, 14/2 s-au cheltuit 138 973,0 mii lei;

13. La amenajarea teritoriului s-a alocat  suma de 928 576,0 mii lei în care au fost incluse lucrări de curăţire, doborîre a arborilor, servicii cu mecanisme, reparaţia reţelelor de canalizare, apeduct, drumuri şi salubrizare.

14. Pentru lucrări de proiectare s-a alocat  suma de 724 783,0 mii lei.

Totodată, Administraţia Publică Locală a or. Codru vrea să înfăptuiască şi alte lucrări ce ţin de îmbunătăţirea infrastructurii oraşului.

Cu acest prilej, ţin să mulţumesc Consilierilor din Consiliul orăşenesc Codru  pentru susţinere şi  colaborarea fructuoasă în realizarea proiectelor ce duc la înbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de trai a locuitorilor oraşului nostru.

Comments are closed.

Scroll To Top