Среда , Ноябрь 13 2019

ANUNŢ! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, Specialist în cadrul Serviciului protecţie civilă şi evidenţă militară, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău.

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Specialist în cadrul Serviciului protecţie civilă şi evidenţă militară, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea înştiinţării şi alarmarea în mod oportun a populaţiei despre pericolul urmărilor calamităţilor naturale şi a catastrofelor tehnogene.- Completarea cu resurse umane şi tehnico-materiale necesare Forţelor Armate pe timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război şi evidenţa celor care se rechiziţionează, inclusiv a persoanelor chemate pentru prestări de servicii;

Sarcini de bază:

 • ţinerea evidenţei nominale recruţilor şi rezerviştilor;
 • organizarea, selectarea, aprecierea şi repartiţia resurselor de mobilizare conform cererilor de completare;
 • analiza calităţii şi cantităţii resurselor din evidenţa cu elaborarea planurilor de perspectivă, necesarului pe specialităţi militare, notelor informative;
 • organizarea şi asigurarea organului administarativ-militar  în vederea îndeplinirii misiunilor ce-i revin în domeniul mobilizării şi completării cu resurse umane şi tehnico-materiale;
 • analiza respectării legislaţiei în domeniul evidenţei militare a rezerviştilor, pregătirii de mobilizare şi înaintarea propunerilor privind înbunătăţirea situaţiei în domeniile respective.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice, preferabile studii militare, cursuri de dezvoltare profesională militară.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 22 august 2019, pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticamera Primarului. Tel: 022/766571.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 3. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 4. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 5. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 6. Legea nr.82 din 25 mai 2017 integrității;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Legea nr.271din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă
 2. Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
 3. Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate;
 4. Legea nr.1192-XV din 04 iulie 2002 privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
 5. Legea nr.245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară al organelor administrativ-militare;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus;
 8. Hotărîrea Guvernului nr.631 din 23.05.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară.

Comments are closed.

Scroll To Top