Понедельник , Сентябрь 23 2019

Anunț!!! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist în domeniul ”tineret și sport”, în cadrul Primăriei or.Codru

Functii vacantePrimăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Specialist în domeniul ”tineret și sport”, în cadrul Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău.

Domeniu de activitate: Educaţie, tineret și sport.

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Specialist.

Denumire funcţie publică vacantă: Specialist în domeniul ”tineret și sport”, în cadrul Primăriei or.Codru.

Unități disponibile: 0,5.

Scopul funcţiei publice vacante:

Asigură realizarea sarcinilor în domeniul implementării politicilor de tineret. Sarcinile de bază:

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante: 

1. Asigură şi organizează, coordonează activitatea manifestărilor sportive, educaţionale din teritoriu.

2. Cooperează cu organe de tutelă şi curatelă în rezolvarea diferitor probleme ale tineretului şi copiilor din teritoriu.

3. Conlucrează cu instituţiile de învăţământ şi educaţie, cultură, cluburi, agenţi economici în vederea asigurării condiţiilor pentru participarea tineretului în viaţa social-economică a oraşului Codru.

4. Întocmeşte proiectele de decizii şi dispoziţii ce ţin de domeniul său de activitate.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.  

  Cerinţe specifice:  Experienţa  minim 1 an în domeniul administraţiei publice, pedagogiei, sport. Cunoașterea legislației în domeniu

  Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici). 

  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 • Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 11 martie 2019, pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticametra Primarului. Tel. 022 76-65-71, 069872464.Bibliografia concursului:Constituţia Republicii Moldova

  Acte normative în domeniul serviciului public:

  —       Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

  —       Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

  —       Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

  —       Legea nr.33 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

  —       Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

  —       Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

  —       Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

  —       Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;

  —       Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public».

Comments are closed.

Scroll To Top