Четверг , Ноябрь 21 2019

ANUNŢ! Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Auditor intern principal în cadrul Serviciului audit intern, Aparatul Primăriei or. Codru

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe), de Auditor intern principal în cadrul Serviciului audit intern, Aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, oferirea recomandărilor pentru perfecționarea acestui sistem, contribuirea la îmbunătățirea activității autorităților publice.

Sarcini de bază:

 • analizarea și evaluarea sistemului de management financiar și control al autorității publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor și minimizare a riscurilor.
 • efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și controlul intern.
 • generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit.
 • monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice: studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economico-financiar sau juridic. Cunoaşterea finanțelor publice, contabilității, controlului financiar și auditului, legislaţiei în domeniu, preferabil experiență profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 22 august 2019, pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticamera Primarului. Tel: 022/766571.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.33 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public». 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern)

 

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top