Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194

Anunț! pentru funcția publică de Director la Gradinița nr. 194

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei de educaţie timpurie Grădiniţa-creşă nr.194, situată în mun. Chişinău, or. Codru, str. Jubiliară, 40. 

La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

2) are studii superioare universitare;

3) are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; 

5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

6) cunoaşte limba română;

7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

8) nu are antecedente penale;

9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei depun personal sau prin reprezentant, prin poştă pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8, sau în variantă electronică la adresa de e-mail: – cancelaria.primaria.codru@gmail.com, pînă la data de 20 iunie 2021 dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015 (în continuare Regulament);

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 din Regulament;

7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Datele generale despre instituţie: Instituţia are capacitate de 14 grupe cu număr de 320 copii, dintre care 1 grupă antepreșcolară şi 13 preşcolare. Clădirea este racordată la curent electric, canalizare, apeduct şi sistem de încălzire centralizat. Buget 2020 – 9850;0 mii lei. Buget aprobat 2021 – 8800;0 mii lei.

Persoană de contact: – Ruslan Cazacu, Tel: 022/ 76-65-71