Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de buget pentru anul 2021

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de buget pentru anul 2021

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de buget

Primăria or.Codru iniţiază, începând cu data de 06.11.2020, consultarea publică a proiectului de buget“Cu privire la iniţierea consultărilor publice asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2021”

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului oraşului Codru şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2021.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de buget este aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului local, aprobarea bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul or.Codru.

Prevederile de bază ale proiectului sînt aprobarea veniturilor bugetului or.Codru, surselor de finanțare a bugetului, bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul or.Codru, programelor locale/municipale pe anul 2021.

Beneficiarii proiectului de buget: populația or.Codru, autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul local al or.Codru.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: HG/RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultaţie publică cu societatea civilă în procesul decizional, Legea/RM  nr. 239-XVI din 13.11.2008 ,, privind transparenţa în procesul decizional,, Legea/RM nr. 100 din 22.12.2017 ,,Cu privire la actele normative,, art. 24 şi art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale” Hotărârii Guvernului nr. 868  din  08.10.2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”

Recomandările pe marginea proiectului de buget supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18.11.2020 pe adresa electronică: zinaidabahova@gmail.comsau pe adresa poștală:  str.Costiujeni 8, or.Codru, mun. Chișinău, MD 2011.

Persoana responsabilă: Zinaida Bahov – contabil-șef, tel. 022793931

Proiectul de buget  “Cu privire la iniţierea consultărilor publice asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2021”

 Anexele și alte materiale care au stat la baza elaborării acestuia sînt disponibile pe pagina web oficială: www.primariacodru.md, sau la sediul Primăriei or.Codru, situat pe adresa: mun.Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 8, bir.7.

Consultările publice pe marginea proiectului de buget vor avea loc la data de 26.11.2020, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 10:00. 

Documentele sus-menționate pot fi descărcate de mai jos.

1.  Dispoziţie nr. 41 din 06.11.2020