Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru

Anunț! Funcții vacante în cadrul Primăriei or.Codru

În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Primăria or.Codru anunță angajarea specialiștilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

 –Jurist

– Specialist în cadrul Serviciului protecţie civile şi evidenţă militară,

– Specialist resurse umane

– Specialist audit intern

 Condiţiile de bază pentru participare:

 La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare:

Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice

Experienţă profesională: preferabil 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

Cunoştinţe:

Cunoaşterea  legislaţiei în domeniu;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare:

– formularul de participare la concurs, poate fi descărcat aici Formular_de_participare_la_concurs_1
copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare,
– copia carnetului de muncă,
– cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar),
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
– certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail

Termenul de depunere a dosarului de concurs  – 03 aprilie 2020

telefon de contact: 022 28-59-45 / 022 76-65-71-anticamera

e-mail: jurist.codru.primaria@gmail.com

adresa poştală: mun. Chişinău, str. Costiujeni, 8. MD 2019, or.Codru

persoana de contact: Ruslan Cazacu – Secretar Interimar al Consiliului or.Codru

      Concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante vor avea loc în conformitate cu legislația în vigoare.  Acestea vor fi anunțate ulterior de către Primăria or.Codru prin intermediul site-ului administrației publice locale.