Вторник , Март 26 2019

Liceul „Litterarum”

Liceul ,,Litterarum” este o instituţie de învăţământ ce face parte din sfera sistemului educaţional de alternativă.
Activităţile în cadrul liceului ,,Litterarum” sînt orientate spre un sistem de instruire şi educaţie netradţional, în baza căruia stă principiul individualizării şi diferenţierii învăţământului.
Activitatea didactică se realizează în baza proiectelor didactice de lungă durată şi a proiectelor didactice curente. În realizarea programelor curriculare sunt aplicate atît manualele recomandate de Ministerul Educaţiei, cît şi cela de alternativă.
Marea majoritate a copiilor provin din familii de intelectuali. Aria geografică a locului de trai este variată: în clasele primare şi gimnaziale copii sunt originari ai mun. Chişinău, iar în clasele liceale studiază elevi din Chişinău şi din diferite raioane ale Moldovei.
Liceul ,,Litterarum” dispune de 26 săli de clasă , care asigură desfăşurarea procesului instructiv – educaţional într-un singur schimb.
Fiecare treaptă de învăţământ îşi desfăşoară activitatea în blocuri separate. Starea tehnică a clădirilor este bună, deoarece s-a efectuat reparaţie capitală.
Buna desfăşurare a procesului instructiv — educaţional este asigurat de un corp profesoral format din 45 persoane dintre care 40 sînt titulari, 5 sînt persoane netitulare. Grade didactice : 1 profesor — doctor conferenţiar, 1 profesor — grad didactic superior, 7 profesori cu grad didactic 1, 23 profesori cu grad didactic doi.
Toate posturile sunt ocupate şi sunt excluse cazurile ca o disciplină sau altă să nu fie studiată din cauza lipsei de cadre didactice. Toţi profesorii au nivel de calificare cerut şi o bogată experienţă de activitate pedagogică.
Obiective pentru anii de studii 2008-2012:
— Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ la toate treptele de şcolaritate;
— Utilizarea tehnologiilor moderne în cadrul orelor de curs întru promovarea inovaţiilor în educaţie şi a realizării standardelor educaţionale contemporane;
— Adoptarea şi adaptarea strategiilor de tratare diferenţială a elevilor pentru prevenirea şi înlăturarea eşecului şcolar;
— Realizarea dimensiunii transdisciplinare în cadrul orelor de curs;
— Asigurarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii, cursuri, traininguri;
— Perfecţionarea managementului la toate nivelele de şcolaritate atât pe orizontală, cît şi pe verticală;
— Monitorizarea permanentă a calităţii instruirii în procesul instructiv-educativ.

Scopuri strategice:
— reconsiderarea managementului în liceul ,,Litterarum” în fiecare clasă din perspectivă egalizării şanselor;
— eficientizarea procesului predare — învăţare – evaluare;
— Axarea întregii activităţi în direcţia colaborării pe orizontală între profesor — părinţi — copii.

Obiective speciale:
— favorizarea personalităţii elevului în baza valorilor sociale exprimate în norme de comportament social
— formarea personalităţii elevului şi în baza valorilor culturale, exprimate în norme de comportament cultural ce rees din valorile etern umane : Adevărul, Binele, Frumosul, Puritatea.
— antrenarea elevilor şi părinţilor în acţiuni ce au tendinţa de a apropierea a tinerilor de valorile fundamentale ale omenirii.

Obiective organizatorice:
— asigurarea resurselor materiale şi umane
— organizarea activităţii de proiectare
— asigurarea orarului lecţiilor în conformitate cu cerinţele curriculare
— întocmirea ţi realizarea la timp a proiectării anuale şi semestriale
— organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare în dependenţă de doleanţele elevilor.

Formarea continuă a corpului profesoral:
— stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare a resurselor pedagogice .
— dezvoltarea şi actualizarea competenţilor metodice, iniţierea şi utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare – evaluare .
— efectuarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice după circuitul metodic: — formarea iniţială – formarea continue – autoformare.
— informarea şi formarea corpului profesoral în domeniu: pedagogiei colaborării, a managementului clasei, a tehnologiilor moderne.

Leave a Reply

Scroll To Top