Суббота , Февраль 16 2019

Anunț Licitație Publică deschisă REPETATĂ: Lucrări de stopare a alunicarilor de teren

 

1.              1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Codru mun. Chișinău

2.             2. IDNO: 1007601010482

3.             3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică deschisă REPETATĂ

4.             4. Obiectul achiziției: Lucrările complexe de stopare a alunicarilor de teren pe str. Izvoarelor,41/l — 51, or. Codru  mun. Chişinău

5.             5. Cod CPV: 45111230-9

6.             6. Data publicării anunțului de intenție: 16.02.2016

7.                 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrărilelor complexe de stopare a alunicarilor de teren pe str. Izvoarelor,41/l — 51, or. Codru  mun. Chişinău, conform necesităţilor             Primăriei

or. Codru (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.

8.             7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Bugetul local și municipal

9.             8. Modalităţi de plată: 30 de zile după prezentarea facturilor cu procesele – verbale de îndeplinire a lucrărilor, ultima tranșă după semnarea procesului – verbal de recpție finală                  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție Licitația Publică deschisă privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate U.M. Can-tea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45111230-9

 

Lucrările complexe de stopare a alunicarilor de teren pe str. Izvoarelor,41/l — 51, or. Codru  mun. Chişinău Conform listei cantităților din Caietul de sarcini

 

  1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu este.
  2. Tipul contractului De antrepriză
  3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): Până la 18 luni, în dependența de situația climaterică
  4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 24 luni
  5. Locul executării lucrărilor : Izvoarelor, 41/l — 51, or. Codru mun. Chişinău
15.     Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

16.     Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

17.     Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă

18.     Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: —

19.     Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Scrisoare de inaintare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da
2 Imputernicirea Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.2. Da
3 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da
4 Garantia pentru oferta Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da
5 Graficul de executare Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da
6 Neîncadrarea în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Declarațiepe proprie răspundere conform Formularului F3.6 Da
7 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarațiepe proprie răspundere conform Formularul F3.7 Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal  copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Da
9 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice — copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului

Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional

Da
10 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
11 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform  Formularul F3.8 Da
12 Informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari Formularul F 3.9 Da
13 Raportul financiar pentru anul 2015 copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14 168,0  mii MDL  
15 Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 9 390.00 mln MDL Da
16 Lichiditate generală conform IPO14 va fi minim 100 procente Da
17 Declarație privind experiența similară

sau

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform

 

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 7 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor):

— un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea viitorului contract. Formularul F3.10

sau

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimii 3 de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Formularul F3.11

Da
18 Declarația privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

 

Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului conform Formularului F3.12 Da
19 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul F3.13 Da
20 Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
21 Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţii Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da
22 Informații privind subcontractanții Formularul F3.14, acordul de subcontractare, precum și după caz,  Formuarul informativ F3.8 Da
23 Informații privind asocierea Formularului F3.15, precum și acordul de asociere în care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecărui asociat Da
24 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
25 Manualul Calității copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
26 Certificate de calitate a principalelor materiale utlizate: Materialele  artificiale, inerte și constructive. copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
27 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  __15__ani (rețeli ingenirești – în condițiile  expluatării după terminarea lucrărilor)

Max. __25__ani (construcții capitale ingenirești – în condițiile  expluatării după terminarea lucrărilor)

Da
28 Recomandări și procesele-verbale de finisare a lucrărilor la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 7 ani copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
29 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

 

20.    Operatoriieconomici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Codru

b)                 Adresa: str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău

c)                  Tel: 022-792-743

d)                 Fax:  022- 285-945

e)                  E-mail: achizitii.codru.primaria@gmail.com

f)                   Numele şi funcţia persoanei responsabile:Varvariuc Kornel, specialist achizitii

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: primariacodru.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21.     Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şiştampilat, urmează a fi prezentate:

a)                 Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:

—          pînă la: [ora exactă]______________________________________________________

—          pe:[data]______________________________________________________________

b)   Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Primăria or. Codru, str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22.    Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23.    Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

24.    Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: română

—                      25.  Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2,0%. în formă de:  Garanție bancară.

26. Garanţia de bună execuţie a contractului:[suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: 10,0%.

27.    Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

28.    Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

29.    Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30.    Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TV: 13,83 mln MDL

 

Anexă: Documentatia Standard Lucrari_1_0

Persoana de contact: Cormel VARVARIUC, tel.: 022 79-27-43,

e-mail:achizitii.codru.primaria@gmail.com

Comments are closed.

Scroll To Top