Среда , Июнь 26 2019

Anunț!!! Angajăm persoană pentru ocuparea funcţiei vacante de secretară a primarului în cadrul Primăriei or.Codru

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretară a primarului  în cadrul Aparatul Primăriei or.Codru, mun.Chişinău.

Scopul general al funcţiei: Rigurozitate în respectarea cu acuratețe a  sarcinilor și termenelor de executare a acestora.

Sarcini de bază:

 • Redactează, texte, copiază, imprimă, pregăteşte documente necesare, execută alte dispoziţii date de conducător.
 • Organizează vizitele şi întrunirile personalului în biroul primarului.
 • Organizează procesul de audienţă a cetăţenilor la primar şi viceprimar.
 • Ţine registrul telefonogramelor.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.  

Cerinţe specifice:

 • Studii medii/superioare;

Actele necesare:  copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele necesare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticametra Primarului. Tel. 022 76-65-71, 069872464.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

—       Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

—       Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

—       Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

—       Legea nr.33 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

—       Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

—       Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

—       Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

—       Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;

—       Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public».

Comments are closed.

Scroll To Top