Среда , Июнь 26 2019

Anunț!!! Angajăm persoană pentru ocuparea funcţiei vacante de inginer (construcția și reparația drumurilor), în cadrul Primăriei or.Codru

Primăria or. Codru, mun. Chişinău, cu sediul: mun. Chişinău, or. Codru, str.Costiujeni, nr.8, angajează persoană pentru ocuparea funcţiei vacante (pdtafap), de inginer în cadrul Aparatul Primăriei or.Codru, mun.Chişinău.

Scopul general al funcţiei: Organizează şi verifică procesul de execuţie a diverselor tipuri de lucrări.

Sarcini de bază:

  • Urmăreşte executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare.
  • Coordonează şi urmăreşte implementarea proiectului de execuţie.
  • Sesizează eventuale probleme ce pot apărea pe parcursul executării lucrărilor.
  • Verifică respectarea cadrului normativ privind cantitatea şi calitatea materialelor utilizate.
  • Verifică reflectarea corectă a volumului de lucrări în documentaţia de executare a lucrărilor.

Cerințe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şib) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice: 

— 1 an de experiență profesională în domeniu;
— abilități de utilizare a computerului.

Actele necesare: copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar), acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele necesare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8 etajul II, Anticametra Primarului. Tel. 022 76-65-71, 069872464.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

—       Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

—       Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

—       Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

—       Legea nr.33 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

—       Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

—       Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

—       Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

—       Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;

—       Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul  funcționarului public».

Comments are closed.

Scroll To Top